Powrót do strony głównej

INFORMACJA RODOOchrona Danych Osobowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somoninie


Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem Danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie
z siedzibą ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?
W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@somonino.pl

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w celu /w celach:
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych,
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  - realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  - w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
     w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

Kto jest odbiorcą danych?
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  - będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących
     na Administratorze Danych obowiązków (między innymi: Urząd Skarbowy, ZUS),
  - podmiotom, które na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe, dla których
     Administratorem Danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie.
  - innym Administratorom Danych przetwarzającym dane we własnym imieniu.

Jaki jest czas przechowywania danych?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?
W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:
  - prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji,
     jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  - prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia
     nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  - prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą mogą złożyd wniosek o usunięcie
     danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
     jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
     obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie,
     w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy
     dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
     ograniczenie przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie
     zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne
     do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym
     momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
     lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania
     przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać
     danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie
     uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów,
     praw i wolności osób, których dane dotyczą,
  - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) - wycofanie
     zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
     dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Czy możliwe jest wniesienie skargi?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych,
które jest niezgodne z przepisami prawa. Organ nadzorczy w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Somoninie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

------------------------------------------

W razie pytań odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somoninie,
należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych.
Inspektor Ochrony Danych: Patryk Richert
Kontakt: e-mail:
iod@somonino.pl

© GOK Somonino. All rights reserved.