Powrót do strony głównej


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI NA WSI "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA"


Data założenia: 07.04.2003 r. w Somoninie

Członkowie i założyciele:
      - Marian Kowalewski
      - Ryszard Gucia
      - Wiesława Czerwińska
      - Beata Kramp
      - Judyta Polejowska
      - Aleksandra Maciborska-Pytka
      - Elżbieta Świętoń
      - Tomasz Pytka
      - Karina Socha
      - Monika Mrozewska
      - Danuta Adamczyk
      - Maria Piotrowiak
      - Danuta Kosowska
      - Emilia Kowalewska
      - Sławomir Leszkowski
      - Emilia Radomska
      - Urszula Wilkowska-Hein

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Ośrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino

W wyniku wyborów powołano zarząd:

      - Emilia Radomska-Plata - Prezes
      - Monika Hewelt - Wiceprezes
      - Natalia Kitowska - Skarbnik
      - Beata Kramp - Członek Zarządu - Sekretarz
      - Tomasz Pytka - Członek Zarządu
      - Elżbieta Świętoń - Członek Zarządu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30.01.2004 r.
Nr 0000 191577


STATUT STOWARZYSZENIA zawiera między innymi:

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar kraju a siedzibą władz jest Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie.
Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, zachowując jednak samodzielność organizacyjną określoną w statucie.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich, działającą na gruncie RP i ma na celu:
a) zrzeszenia osób, instytucji oraz jednostek samorządowych w celu propagowania kultury Kaszub i Pomorza,
    sportu wiejskiego i rozwoju turystyki na wsi
b) wyzwalanie inicjatyw w kierunku stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju i aktywności sportowo-zdrowotnej
    społeczności wiejskiej.
c) likwidacja barier psychologiczno społecznych i propagowanie zintegrowanego sportu i turystyki pełnosprawnych
    i niepełnosprawnych
d) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz powstawania bazy i zaplecza sportowo-turystycznego na wsi.

§ 7

Cele swoje realizuje poprzez:
a) współdziałanie z i organizacjami społecznymi, administracją państwowa, placówkami służby zdrowia i innymi
    organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz krzewienia kultury fizycznej, kultury i turystyki.
b) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno- uświadamiającej i kształtowanie właściwych postaw
    do propagowania aktywności sportowo-turystycznej, jak również integracja z niepełnosprawną częścią społeczeństwa.
c) inicjowanie działań zmierzających do popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego i kształtowania
    postaw prozdrowotnych
    - poszerzanie, rozwijanie i budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjno-turystycznych na terenach wiejskich
    - zakup i pozyskiwanie sprzętu dla rozwoju kultury fizycznej
    - propagowanie różnych form spędzania czasu wolnego, w tym turystyki kwalifikowanej (żeglarstwo i kajakarstwo,
        jazda konna i hipoterapia, turystyka piesza i rowerowa, narciarstwo i inne)
d) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych,
    rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów
e) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
f) pobudzanie i pogłębianie świadomości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz rozwoju sportu na wsi
    w przededniu wejścia polski do Unii Europejskiej
g) prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 16.12.2004 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie Stowarzyszenie jako sygnatariusz podpisało "Bałtycką
Kartę Agroturyzmu" w czasie spotkania nasza organizacja otrzymała logo które wręczył dr Tomasz Studzieniecki,
przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystyki.

relacja prasowa relacja prasowa

Nasze działania w poszczególnych latach:

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA" ZA ROK 2005

Stowarzyszenie w tym czasie podejmowało szereg działań z zakresu turystyki, sportu i kultury i tak:

1. W styczniu 2005 wspólnie z Bałtycką Komisją Turystyki, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ekspertów Turystyki,
    Gmina Somonino, Akademia Morska w Gdyni oraz Technikum Hotelarskim w Somoninie powołano Bałtycką Kartę
    Agroturyzmu, która ma służyć społecznością lokalnym i instytucjom związanym z ta kartą i powziętą inicjatywą
    została przekazana naszemu Stowarzyszeniu.

2. W dniach 23-24.07.2005 Stowarzyszenie było organizatorem Klubowych Mistrzostw Polski w Triathlonie - otwartych
    międzynarodowych zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w triathlonie pod nazwą "Tylko dla Orłów",
    na które otrzymało dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego.

3. W dniach 19-20.11.2005 Stowarzyszenie było współorganizatorem Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.


DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA" ZA ROK 2006

Stowarzyszenie w tym czasie współuczestniczyło w organizowaniu wielu przedsięwzięć kulturalno-sportowo-turystycznych:

1. W dniu 05.02.2006 Stowarzyszenie współorganizowało po raz pierwszy III Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlópie
    "Kaszebsko Szlópa".

2. W dniach 22-23.04.2006 Stowarzyszenie po raz pierwszy zostało zaproszone do współorganizacji X Jubileuszowego
    Kiermaszu Agroturystycznego "Kaszuby Zawsze" mimo prawie zerowych środków na działalność wielu członków
    stowarzyszenia było zaangażowanych w organizację przedsięwzięć a działalność jego była widoczna.

3. W pierwszy weekend sierpnia współorganizowało imprezę "Ostrzyckie Lato 2006".

4. W październiku 2006 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie przygotowało tradycyjną imprezę
    Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.


DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA" ZA ROK 2007

1. W dniu 25 lutego 2007 r. Stowarzyszenie współorganizowało Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu Szlópą
    "Kaszebsko Szlópa".

2. Z 2/3 maja 2007 r. współorganizowało II Kaszubską Biesiadę Kabaretową "Belny Wic" w Ostrzycach.

3. W dniu 24 maja 2007 r. po raz drugi członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w organizacji I Mistrzostw Kaszub
    w Wolnym Paleniu Fajki "Kaszebsko Pipa" w Ostrzycach.

4. W dniach 17/18 maja 2007 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji XI Kiermaszu Agroturystycznego w Ostrzycach.

5. W dniu 19 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie zostało członkiem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
    co pozwoli w przyszłości z większym natężeniem uczestniczyć w działaniach z zakresu turystyki ale i też ubiegać się
    o środki finansowe na różnego rodzaju projekty.

6. W pierwszy weekend sierpnia 2007 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w organizacji imprezy "Ostrzyckie Lato".

7. W październiku wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Stowarzyszenie współorganizowało
    Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej.


INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI NA WSI "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA" W ROKU 2008


Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w roku 2008 współorganizowało wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Somoninie, następujące imprezy:

1. II Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BELNY WIC" dnia 2/3.05.2008 r. w Ostrzycach

2. II Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki "KASZEBSKO PIPA" dnia 25/25.05.2008 r. w Ostrzycach

3. "OSTRZYCKIE LATO 2008" dnia 2/3.08.2008 r. w Ostrzycach

4. I Festiwal Potraw Kaszubskich "KASZEBSCZE JESTKU" dnia 21.09.2008 r. w Somoninie

Jednocześnie Stowarzyszenie otrzymało granty na organizację następujących imprez:

    - ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach:
    1. Kiermasz Agroturystyczny "KASZUBY ZAWSZE" dnia 17/18.05.2008 r. w Ostrzycach
    2. I Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszebscze Jestku" dnia 31.09.2008 r. w Somoninie
    3. Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej

    - z Urzędu Marszałkowskiego:
    1. Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej dnia 17/18.10.2008 r. w Somoninie


SPRAWOZDANIE O REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI NA WSI "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA" W ROKU 2009

Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" w roku 2009 współorganizowało wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Somoninie, następujące imprezy:

1. VI Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlópie - Ostrzyce

2. XI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych "DWIE RAKIETY" - Goręczyno

3. XIII Kiermasz Agroturystyczny - Ostrzyce

4. IV Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BELNY WIC" - Ostrzyce

5. III Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki "KASZEBSKO PIPA" - Ostrzyce

6. Dzień Dziecka w Gminie Somonino - Sarni Dwór

7. Sprawni inaczej są obok nas - Egiertowo

8. Ostrzycie Lato 2009 - Ostrzyce

9. Festiwal Potraw Kaszubskich "KASZEBSCZE JESTKU" - Somonino

10. XIV Regionalne Biegi Uliczne "BRZEGAMI RADUNI" - Sarni Dwór

Jednocześnie Stowarzyszenie otrzymało granty na organizację następujących imprez:

    - ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach:
    1. Sprawni inaczej są obok nas - dnia 21.06.2009 r. w Egiertowie
    2. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych "Dwie Rakiety" - dnia 20.02.2009 r. w Goręczynie

    - z Gminy Somonino:
    1. Dzień Dziecka w Gminie Somonino dnia 29.05.2009 r. w Sarnim Dworze
    2. XIV Regionalne Biegi Uliczne "Brzegami Raduni" dnia 25.09.2009 r. w Sarnim Dworze


INFORMACJA O NASZYCH DZIAŁANIACH W ROKU 2010

W roku 2010 Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową, polegającą na organizacji imprez plenerowych
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie oraz sponsorami.

Do imprez tych należały:

1. XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych "Dwie Rakiety"

2. VII Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlópie

3. Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych

4. XIV Kiermasz Agroturystyczny "Kaszuby Zawsze"
    - Konferencja Naukowo-Praktyczna
    -Sejmik Agroturystyczny Kaszub

5. Wiśta Wio czyli Na Kaszubską Nutę - Turniej Woźniców i Hodowców Koni Zimnokrwistych na Kaszubach.

6. V Biesiada Kabaretowa "Belny Wic"

7. IV Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki "Kaszebsko Pipa"

8. Dzień Dziecka w Gminie Somonino.

9. "Sprawni inaczej są obok Nas" - Festyn dla osób niepełnosprawnych

10. "Ostrzyckie Lato 2010"

11. III Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszebscze Jestku"

12. XV Regionalne Biegi Uliczne "Brzegami Raduni"

13. XII Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej

14. IX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w Szachach

oraz wiele innych imprez, których Stowarzyszenie było współorganizatorem.


INFORMACJA O NASZYCH DZIAŁANIACH W ROKU 2011

W 2011 Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową polegającą na organizacji imprez plenerowych we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie oraz sponsorami.

Należy do nich, m.in.:
    1.Dzień Dziecka w Gminie Somonino
    2. IV Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszebscze Jestku"

W tym roku Stowarzyszenie podpisało umowę partnerską z Gmina Somonino w sprawie projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007-2013.

Pierwszy projekt to "Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie" - I etap.
Drugi projekt to dofinansowanie projektu "Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013


INFORMACJA O NASZYCH DZIAŁANIACH W ROKU 2012

W roku 2012 Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową, polegającą na organizacji imprez plenerowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie oraz sponsorami.

Do imprez tych należały:
    1. VII Kaszubska Biesiada Kabaretowa "Belny Wic"
    2. Dzień Dziecka w Gminie Somonino
    3. XVI Regionalne Biegi Uliczne "Brzegami Raduni"
    4. XIV Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej
oraz wiele innych, których Stowarzyszenie było współorganizatorem.

Stowarzyszenie w roku 2011 podpisało umowę partnerską z Gminą Somonino w sprawie projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO w latach 2007-2013. Pierwszy projekt to "Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie" - I etap.
Drugi projekt to dofinansowanie projekt "Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego w latach 2007-2013.


INFORMACJA O NASZYCH DZIAŁANIACH W ROKU 2013

W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich, Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową,
związaną z organizacją imprez plenerowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie
oraz z innymi podmiotami, wyrażającymi chęć współdziałania.

Do imprez tych należały:
    1. XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
        "DWIE RAKIETY"
    2. VIII Kaszubska Biesiada Kabaretowa "BËLNY WIC"
    3. XVII Kiermasz Agroturystyczny "KASZUBY ZAWSZE":
        Konferencja naukowo-praktyczna, Sejmik agroturystyczny
        Kaszub.
    4. VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki
        "KASZËBSKÔ PIPA"
    5. Piknik historyczno-wojskowy "PRZEZ KASZUBY DO MORZA - 1945"
    6. Sprawni inaczej są obok nas - festyn integracyjny z osobami
        niepełnosprawnymi
    7. Ostrzyckie Lato 2013
    8. Festiwal potraw kaszubskich "KASZËBSCZÉ JESTKU"
    9. XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w Szachach


Stowarzyszenie zaangażowane było również w organizację wielu imprez, których realizatorem były inne podmioty.
Stowarzyszenie otrzymało granty na organizację następujących imprez:

-
ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach:
    1. Piknik historyczno-wojskowy "Przez Kaszuby do morza - 1945"
        w dniu 26.05.2013 r. Somoninie - Sarni Dwór
    2. Regionalne Biegi Uliczne "Brzegami Raduni" w dniu 04.10.2013 r.
        w Somoninie - Sarni Dwór

- z Gminy Somonino:
    1. Dzień Dziecka w dniu 03.06.2013 r. w Somoninie - Sarni Dwór


Aktualna lista członków Stowarzyszenia na dzień 25 października 2013 r.

ZARZĄD:
- Marian Kowalewski - prezes
- Ryszard Gucia - wiceprezes
- Elżbieta Świętoń - członek Zarządu
- Beata Kramp - członek Zarządu
- Tomasz Pytka - członek Zarządu

- Natalia Kitowska - skarbnik
- Monika Halman - kasjer
- Aleksandra Maciborska-Pytka
- Wiesława Czerwińska
- Judyta Ducher
- Karina Socha
- Monika Dobke
- Danuta Kosowska
- Emilia Leszkowska
- Sławomir Leszkowski
- Urszula Wilkowska-Hein
- Gabriela Litke
- Tomasz Studzieniecki
- Mateusz Jancen
- Natalia Labuda
- Agnieszka Sędkowska
- Paweł Kowalewski
- Emilia Radomska
- Piotr Kowalewski
- Maria Piotrowiak
- Beata Piotrowiak

----------------------------------------

X-lecie Stowarzyszenia "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA"

W dniu 08.11.2013r Jubileusz X- lecia obchodziło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi "PRZYJAZNA WIEŚ KASZUBSKA". Stowarzyszenie liczy 25 członków. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju a siedzibą władz jest Gminny Ośrodek Kultury
w Somoninie. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i samorządami pozyskując środki na działalność
od sponsorów. W sposób szczególny współpracuje z Samorządem Gminy Somonino i Powiatu Kartuskiego do których
składa wnioski o granty na organizację różnych imprez i przedsięwzięć. Obchody X- lecia odbyły się w Centrum Rekreacji
"U Stolema" w Ostrzycach. Oprócz członków zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak w towarzystwie Radnej Powiatu Kartuskiego Iwony Formela, oraz członka Zarządu
Powiatu Kartuskiego Janusza Bystrona. Przybyli na tą uroczystość również Wójt Gminy Somonino Marian Kryszewski, Zastępca Wójta Jerzy Kowalewski a także Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Regliński. Obecny był też prof. Piotr Palich
i dr Jacek Hałaczkiewicz z Akademii Morskiej w Gdyni.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia dziękują Gościom za dowody uznania, Sponsorom za wspieranie i zapewniają,
że w dalszym ciągu będą realizować swoje pomysły.

© GOK Somonino. All rights reserved.